Citaten over verschillende thema´s

          De toehoorder en de lezer van mijn voordrachten moet steeds aan zichzelf werken, moet diep peilen en moet bruggen slaan van de ene voordracht naar de andere, evenals naar buiten toe in het grote en kleine wereldgebeuren! Pas dan kan hij de Graalsboodschap begrijpen en zal hij ontdekken dat deze zich mettertijd tot een volmaakt geheel voegt, zonder leemten te laten!

Voordracht: Schepsel mens

          Uw gedachten zijn de boden die u uitzendt, die zwaar beladen met het door u gedachte terugkeren, of dit nu iets goeds is of iets slechts. Het gebeurt! Denkt eraan dat uw gedachten dingen zijn, dat ze een geestelijke vorm aannemen en dikwijls tot vormen worden, die een langer bestaan hebben dan het aardse leven van uw lichaam – dan zal veel u duidelijk worden. Zo komt het ook dat terecht gezegd wordt: „want hun werken volgen hen na!“ Gevormde gedachten zijn werken die u eens zullen opwachten! Die lichte of donkere ringen om u heen vormen, waar u doorheen moet trekken om in de geestelijke wereld door te dringen. Geen bescherming, geen ingreep kan u daarbij helpen, omdat u zelf moet beslissen. De eerste stap tot alles moet u dus zelf doen. Hij is niet moeilijk, hij ligt slechts besloten in het willen dat door gedachten tot uiting komt. Zo draagt u zowel de hemel als de hel in uzelf.

Voordracht: Ontwaakt!

          De woorden die u vormt, de zinnen, scheppen uw uiterlijke lot op deze aarde. Ze zijn als zaad in een tuin, die u om u heen aanlegt, want ieder mensenwoord behoort tot het meest levende dat u in deze schepping voor uzelf kunt vormen.

Voordracht: Het mensenwoord

          “Wat de mens zaait, dat zal hij veelvoudig oogsten!“ Deze weinige woorden behelzen en betekenen veel meer dan menigeen zich daarbij voorstelt. Haarfijn en nauwkeurig stemmen zij overeen met het werkelijke verloop van de in de schepping rustende wisselwerking. Er zou geen betere uitdrukking gevonden kunnen worden. Precies zoals de oogst het veelvoud van het zaad oplevert, treft de mens altijd weer een veelvoud van datgene wat hij met zijn eigen aanvoelen opwekt en uitzendt, al naar gelang van de aard van zijn willen. De mens draagt dus geestelijk de verantwoordelijkheid voor alles wat hij doet. Deze verantwoordelijkheid begint reeds bij het besluit, niet pas bij de volbrachte daad, die immers slechts het gevolg is van het besluit. En het besluit is het ontwaken van een ernstig willen!

Voordracht: Verantwoordelijkheid

          De mensen spreken van een verdiend en een onverdiend lot, van beloning en straf, vergelding en karma.Dat zijn allemaal gedeeltelijke aanduidingen van een in de schepping rustende wet: de wet van de wisselwerking! Een wet die sinds het oerbegin in de gehele schepping ligt, die met het grote, nooit eindigende ontstaan onverbrekelijk werd verweven als een noodzakelijk deel van het scheppen zelf en van de ontwikkeling. Als een reusachtig systeem van de fijnste zenuwdraden draagt en bezielt hij het geweldige heelal en bevordert voortdurende beweging, een eeuwig geven en nemen! Eenvoudig en natuurlijk en toch zo treffend heeft Jezus Christus het reeds gezegd: „Wat de mens zaait, dat zal hij oogsten!“

Voordracht: Het lot

          Het is daarom een grote dwaling om te geloven dat met het geboren worden een geheel nieuw leven begint, dat een kind dus “onschuldig“ is en dat alle gebeurtenissen alleen mogen worden beoordeeld naar het korte bestaan op aarde. Als dit werkelijk zo was, dan moesten vanzelfsprekend bij heersende rechtvaardigheid oorzaken, uitwerkingen en terugwerkingen gezamenlijk binnen de duur van één bestaan op aarde vallen.

Voordracht: Het lot

          Er bestaat bijna geen tweede gebeurtenis die, hoewel zij onvermijdelijk is, altijd weer in gedachten zo terzijde wordt geschoven als de dood. Er is echter op de geboorte na ook nauwelijks een voorval in het aardse leven dat van zó grote betekenis is. Het is toch opvallend dat de mens zich juist met het begin en het einde van zijn bestaan op aarde zo weinig wil bezighouden, terwijl hij aan alle andere gebeurtenissen, zelfs aan heel bijkomstige dingen, een diepe betekenis probeert toe te kennen.

Voordracht: De dood

          Het proces van de dood zelf is in wezen niets anders dan de geboorte in de fijnstoffelijke wereld, gelijkend op het proces van de geboorte in de grofstoffelijke wereld.

In het Licht der Waarheid, Voordracht: De dood