สารนี้จะไปถึงคนเหล่านั้นผู้ยังมีประกายแห่งสัจจะอยู่ภายใน

และโหยหาการเป็นมนุษย์ที่แท้จริง

(จากคำนำ)

สารนี้จะไปถึงคนเหล่านั้นผู้ยังมีประกายแห่งสัจจะอยู่ภายใน

และโหยหาการเป็นมนุษย์ที่แท้จริง

(จากคำนำ)

สารนี้จะไปถึงคนเหล่านั้นผู้ยังมีประกายแห่งสัจจะอยู่ภายใน

และโหยหาการเป็นมนุษย์ที่แท้จริง

(จากคำนำ)

สารนี้จะไปถึงคนเหล่านั้นผู้มีประกายแห่งสัจจะอยู่ภายใน

และโหยหาการเป็นมนุษย์ที่แท้จริง

(จากคำนำ)

สารนี้จะไปถึงคนเหล่านั้นผู้ยังมีประกายแห่งสัจจะอยู่ภายใน

และโหยหาการเป็นมนุษย์ที่แท้จริง

(จากคำนำ)