คำนำ

เมื่อผ้าผูกตาหลุดออก และความเชื่อกลับกลายเป็นความเชื่อมั่น มีเพียงความเชื่อมั่นเท่านั้น ที่จะสถาปนาการปลดปล่อยและความหลุดพ้นได้

ข้าพเจ้ากล่าวถ้อยคำเหล่านี้ เฉพาะกับผู้ที่มุ่งมั่นแสวงหาเท่านั้น คนเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้สามารถ และปรารถนาจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนตรงไปตรงมา สำหรับพวกคลั่งศาสนาและคุยโม้โอ้อวด ขอจงอยู่ห่างไกลจากสิ่งนี้ เพราะคนจำพวกนี้รังแต่จะสร้างความวิบัติให้กับสัจจะ ซึ่งถ้อยคำนี้เองจะพิพากษาตัดสินบรรดาคนต่ำทรามและไม่ตั้งมั่นในสัจจะความจริง

สารนี้จะไปถึงคนเหล่านั้นผู้มีประกายแห่งสัจจะอยู่ภายใน และโหยหาการเป็นมนุษย์ที่แท้จริง สารนี้เปรียบเหมือนประทีปส่องสว่างและไม้เท้า ช่วยนำทางออกจากความสับสนวุ่นวายทั้งปวงของโลกปัจจุบันโดยไม่ต้องเดินอ้อม

ถ้อยคำที่จะกล่าวต่อไปนี้ มิได้นำไปสู่การจัดตั้งศาสนาใหม่ ทว่าทำหน้าที่ประดุจคบเพลิง สำหรับผู้ฟังหรือผู้อ่านที่คิดใคร่ครวญอย่างจริงจัง เพื่อให้ค้นพบหนทางอันชอบธรรม และก้าวสูงขึ้นไปสู่สิ่งที่แสวงหา

มีเพียงผู้ที่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเท่านั้น จึงจะจำเริญขึ้นฝ่ายวิญญาณได้ คนเขลาเบาปัญญา ที่หยิบฉวยโลกทัศน์สำเร็จรูปของผู้อื่นมาใช้ จักต้องเดินกระเผลกไปตามเส้นทางราวกับใช้ไม้ค้ำยัน ในขณะที่อวัยวะทุกส่วนซึ่งปกติดีทุกอย่าง กลับไม่ได้ใช้งานเลย

แต่หากเราใช้ความสามารถทั้งมวลที่ยังเก็บงำไว้ภายใน และรอคอยที่จะเป็นเครื่องมือยกระดับจิตใจแล้ว ก็เท่ากับเราได้นำเอาตะลันต์ซึ่งพระผู้สร้างทรงประทานให้ มาใช้ให้เกิดผลตามน้ำพระทัยของท่าน และจะสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงที่ทำให้ไขว้เขว และที่คอยกีดขวางบนเส้นทางได้อย่างง่ายดาย

เหตุนั้น จงตื่นเถิด เพราะความเชื่ออันชอบธรรมจะตั้งมั่นอยู่ได้ ต่อเมื่อเรามีความมั่นใจอย่าวแท้จริง และความมั่นใจนี้ เกิดขึ้นจากการคิดใคร่ครวญและตรวจสอบอย่างถ้วนถี่เท่านั้น จงยืนอยู่อย่างผู้มีชีวิตในการทรงสร้างอันมหัศจรรย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

Abd-ru-shin